(تهاتر)از تهاتر چه میدانیم،مبنای تهاترو معنای تهاتر


(تهاتر)از تهاتر چه میدانیم و مبنای تهاتر

(تهاتر)از تهاتر چه میدانیم و مبنای تهاتر

تهاتر در لغت به معنای

تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد .

در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از

سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر.

قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است

که به موجب آن دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می شوند.

در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی (مانند گندم)

و همجنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی)

یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند.

در فقه از تهاتر به مقاصه یا تقاص تعبیر شده است.

مبنای تهاتر:

اصلی ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است

که هرگاه دو دین با همدیگر بودن تحت شرایطی ساقط شوند،

بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد.مثلاً: اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار باشد

و از طرفی همان مقادیر از او طلبکار باشد،

این دو دین تحت شرایطی که خواهد آمد ساقط می شوند .

بدون اینکه نیاز به پرداخت باشد . در حقیقت تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.

اقسام تهاتر:

تهاتر را حقوقدانان بر سه قسم تقسیم کرده اند:

الف) تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است

که به حکم قانون است و اراده ی طرفین در آن دخالت ندارد

همان طوری که ماده ی 295 قانون مدنی مقرر می دارد:

«تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین تراضی نمایند حاصل می شود»

شرایط تهاتر قهری:

1.دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشد.

2.موضوع دو دین کلی باشد، مثل پول و گندم، بنابراین،

اگر کسی به دیگری یک میلیون بدهکار باشد و در مقابل او یک تخته فرش طلبکار باشد

نمی توان به تهاتر استناد کرد.3.موضوع دو دین از یک جنس باشد،

مثلاً هر دو گندم یا هر دو پول باشند و گرنه تهاتر انجام نمی گیرد.

4.زمان تادیه و پرداخت دو دین یکی باشد و اگر یکی مدت دار باشد

و دیگری بدون مدت (موجل) نمی توان به تهاتر استناد کرد.

5.مکان تادیه ی دو دین یکی باشد، بنابراین،

اینکه اگر یکی در تهران و دیگری در شمال باشد نمی توان به تهاتر استناد کرد.

6.هر دو دین آزاد باشند و اگر یکی از دیون به نفع شخص

دیگری قبلاً بازداشت شده در این مورد نمی توان به استناد تهاتر و سقوط آن دین به دیگری ضرر زد.

7.دعوای هر دو دین قابل استماع باشد،

بنابراین اگر یکی مشمول مرور زمان شده نمی تواند به استناد تهاتر از پرداخت امتناع کند.

اثر تهاتر قهری:

سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است

بدین گونه که پس از تهاتر، ذمه ی هر دو مدیون، بری می شود.

ب) تهاتر قراردادی: در صورتی که هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند .

در این صورت طرفین می توانند با توافق، تهاتر نمایند .

مثلاً هر دو دین از یک جنس نباشند یا از جهات زمان و مکان تفاوت داشته باشند

با هم به طور قهری تهاتر نمی شوند.

ج) تهاتر قضایی: تهاتری که حصول آن با رای قضایی امکان دارد

و اثبات می گردد در مواردی که در اصل دین یا میزان آن و یا در وجود

شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط تهاتر را اعلام می نماید.

فایده ی تهاتر:

در این جا به سه فایده از فواید تهاتر اشاره می شود:

1- تهاتر در حکم تادیه ی دین است.

2- تهاتر مانع از پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ی ایفاء تعهدات متقابل است.

3- در تهاتر امنیت بیش تری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.