اسکرین شات و افشای اطلاعات خصوصی

اسکرین شات و افشای اطلاعات

 ماده ۷۴۴ و۷۴۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای):

« هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. »

« هرکس به وسیله سامانه های رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .»

طبق این ماده افشای اطلاعات خصوصی دیگران جرم است. و مجازات آن جزای نقدی و تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.

افشای اسکرین شات و چت جرم استقانون مجازات اسلامی در ماده ۷۴۵ (ماده ۱۶  قانون جرائم رایانه ای ) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته است و مجازات آن را جزای نقدی و تا دوسال حبس در نظر گرفته است. البته قاضی میتواند با توجه به شرایط حاکم بر پرونده هر دوی مجازات ها را همزمان بر مجرم اعمال کند.

*اگر اسکرین شات همراه با تحری و تغییر به صورت مستهجن باشد، حداکثر هر دوی مجازات ها در انتظار مجرم خواهد بود.

ظاهراً ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانه ای تفاوتی با هم ندارند. اما باید توجه داشت که ماده ۱۷ با اشاره به انتشار انواع صوت، تصویر، فیلم و یا اسرار خصوصی دیگر همچون چت های شخصی در فضای مجازی  افراد، بدون رضایت صاحبان آنها به نوعی جرم نشر اسکرین شات را هم در برمی گیرد.

البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص و واضحی تعریف نشده است. اما صرفاً در ماده ۸ قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، نامه ها، عکس ها، نوشته ها و فیلم های خصوصی افراد را از مصادیق بارز آن دانسته است.

ماده ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع:

«  بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق‌ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و‌ضبط بی‌مورد آنها خودداری گردد.  »

قانون به روشی بیان کرده است که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل ،صدای ضبط شده، تلگرام، واتساپ، اینستگرام و فیسبوک و غیره به عنوان دلیل از شاکی پذیرفته می شود. و دادگاه طی مکانیسم های مشخصی توسط کارشناسان حوزه فناوری انجام خواهد گرفت، صحت مدارک آن ها بررسی می شود و در صورت تأیید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهند گرفت.

برخلاف ماده ۱۶، ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای، نیازی به انجام تحریف یا تغییر اطلاعات و اسرار افراد نیست و صرفاً انتشار و افشای بی اجازه و صدمه به حیثیت و ابرو، جرم انتشار اسکرین شات به وقوع می پیوندد.

 ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال حبس برای افشای «چت» و «اسکرین شات»

از سوی دیگر طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی :

« هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، ‌اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

هرگاه شخصی دیگری را به هر نحو تهدید (تهدید به قتل یا ضرر های نفسی ، شرفی و مالی و یا افشای اسرار نسبت به خود یا بستگان او) نماید ، به مجازات ۷۴ ضربه شلاق و زندان از دو ماهه تا دو ساله محکوم خواهد شد .

پس تهدید به انتشار اسکرین شات نیز جرم است. حتی اگر این عمل را انجام ندهد ، شخص می تواند از عمل او در دادسرای جرائم رایانه ای شکایت کند.

*نکته:اسکرین شات از گوشی کسی که در حال انجام جرم است ، جرم حساب نمی شود ، مگر اینکه اسکرین شات انتشار پیدا کند و موجب آسیب به حرمت و حیثیت فرد شود.

Comments are disabled.