,

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله اجرت المثل و نحله از جمله موارد حقوق زنان هستند که در زمان طلاق باید به زن با شرایطی خاص پرداخت شود. برخلاف مهریه و نفقه که حتی در زمان زندگی مشترک نیز میتوان آن ها را مطالبه کرد ، اجرت المثل و نحله از مواردی هستند…

معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن

معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن مطابق بخش پنجم آیین نامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن مشمول ترنس ها و همجنس گرایان خواهد بود.این بخش از آیین نامه مربوط به بیماری های اعصاب روان است که البته براساس آخرین نس…