مطالب توسط Lawyer

شرایط قبول تبعه خارجه به تابعیت ایران

تعریف تابعیت: تابعیت نوعی از ارتباط  سیاسی و معنوی است که فردی را به کشوری مربوط می کند . Niboyet حقوقدان فرانسوی معتقد است «تابعیت نوعی از ارتباط   سیاسی  است که به موجب آن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی کشوری می گردد.» تابعیت از آنجایی که معمولا مربوط به حقوق عمومی می باشد  غالب […]

ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی

شرایط قانونی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی مطابق  ماده 987 قانون مدنی امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است؛ ولی بر  اساس ماده 1060 قانون مزبور  ««ازدواج زن‌ ایرانی با تبعۀ خارجی در مواردی هم که مانع‌ قانونی ندارد موکول به اجازه‌‌ی مخصوص از طرف دولت است.» اجازه […]

قانون حاكم بر خارجیان مقیم ایران

قانون حاكم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران قوانین مربوط  به احوال شخصیه  قوانینی هستند  که به اعتبار شخصیت فرد وضع گردیده و موضوع آن افراد می باشد. از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه  می توان مواردی  مانند نکاح ،طلاق، حضانت ،ولایت ،اهلیت ،فرزند خواندگی  و امثال آن … را نام برد.  آنچه از […]