webadmin

حکم معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن چیست؟

تعریف ترنس:

بیشتر افراد جامعه دارای رفتاری متناسب با جنس بیولوژیکی خود هستند. در این بین افراد نیز هستند که رفتاری همچون جنس مخالف را بروز می دهد. یعنی اگر مرد باشند رفتار زنانه دارند و اگر زن باشند رفتار مردانه دارند. اینکه با مفاهیمی چون ترنس سکشوال شناخته می شوند، کسانی هستند که دچار حس تعارض شدید بین جنس مرد و زن بودن خود هستند. در ادامه می خوانیم حکم معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن چیست؟


معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن

قوانین سربازی افراد ترنس یا همان سکشوال 

آیین نامه سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا می گویید: معافیت از سربازی به دلیل ترنس بودن مشمول ترنس ها و همجنسگرایان می‌شوند. بخش ۵ این آیین‌نامه مربوط به بیماری های اعصاب و روان می باشد. این افراد را در گروه افرادی که اختلالات روانی و شخصیتی بسیار شدیدی مانند سایکوزها، اختلالات خلقی مانند دوقطبی، اختلالات شخصیتی مثل سایکوپات ها، اختلالات تکلمی و اعتیاد به مواد مخدر دارند شامل می شود.

در آیین نامه قبلی بند مشترکی در این بخش به ترنس ها و افراد همجنسگرا اختصاص داده شده بود. اما در آیین نامه مصوب ۱۳۹۳ همجنس گرایان طبق بند ۷ با عنوان کوهی هایی که مغایر شئونات اجتماعی و نظامی است. مانند انحرافات جنسی و هموسکشوالیتی به صورت موقت ۶ ماهه معاف می شوند تا زمانی که کمیسیون پزشکی نظام وظیفه تایید کند و معافیت دائم دریافت کنند. و طی این ۶ ماه فرد زیر نظر پزشکان نظام وظیفه خواهد بود. و در آخر هم کمیسیون پزشکی درباره وضعیت معافیت تصمیم‌گیری خواهند کرد. در صورتی که به گفته آیین‌نامه بیماری اثبات شود طبق نظر نهایی کمیسیون پزشکی معاف دائم می شود.

پس در نتیجه تصمیم نهایی برای معافیت افراد ترنس سکشوال را کمیسیون پزشکی نظام وظیفه میگیرد.