ملکی

19 اردیبهشت 1400

ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان

ثبت نام املاک در سامانه ملی املاک و اسکان براساس اصلاحیه تصویب ماده 54 قانون مالیات های مستقیم کلیه سرپرستان خانواد اعم از مالکین و مستأجرین […]