حقوقی

4 اردیبهشت 1400

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله

اجرت المثل و تفاوت آن با نحله اجرت المثل و نحله از جمله موارد حقوق زنان هستند که در زمان طلاق باید به زن با شرایطی […]
28 فروردین 1400

نامزدی و موضوعات پیرامون آن

خواستگاری و مسائل آن خواستگاری مرحله اول نامزدی است. خواستگاری عبارت از این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. اگر زنی از مردی خواستگاری کند […]
25 اسفند 1399
موانع ارث

موانع ارث

موانع ارث: تعریف ارث یا ترکه : ارث یا ترکه عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی که پس از پرداخت شدن دیون و تعهدات […]